Alle kinderen
groeien fijn op

daar streven we naar

Alle kinderen groeien fijn op

Alle kinderen groeien fijn op. Daar hebben ze recht op en daar streven we naar. We doen ook elke dag ervaringen op in ingewikkelde situaties waarin kinderen helemaal niet fijn opgroeien. In het onderwijs, in de zorg en begeleiding die we vragen, in het voorkomen ervan, in onderzoek en in het maken van beleid. Ze raken ons als mens en als professional; of we nu kind zijn, ouder of buurvrouw, docent of politicus, hulpverlener of onderzoeker. Het voortdurend samenbrengen van deze ervaringen en kennis in ingewikkelde situaties, en het leren ervan maakt dat we beter worden in het helpen om kinderen fijn te laten opgroeien. Dat gebeurt in de buurt, in de gemeente, in de regio en ook landelijk.

De schakel-en adviesraad wil op landelijk niveau leren van samengebrachte ervaringen, deze koppelen aan beschikbare (wetenschappelijke) kennis, verbeteringen hanteerbaar maken voor de praktijk en het beleid in de meest brede zin, gezamenlijk de ontwikkelagenda opstellen voor de toekomst en stap voor stap steeds verder werken aan het fijn opgroeien van alle kinderen in Nederland.

direct naar

Over de SAR

actueel

thema's

vragen en antwoorden

Van de SAR mag verwacht worden dat ze alles in het werk zet om voort te bouwen op de netwerkstructuren, inhoudelijk richting geeft aan samengebrachte ervaringen en perspectieven, gedegen advies geeft en bovenal prikkelt om te leren en ontwikkelen ten behoeve van die ene doelstelling: een toekomst waarin alle kinderen fijn kunnen opgroeien. Heel concreet gaat de SAR daarbij al snel ook aan de slag met thema’s als verklarende analyses, veerkracht, met traumasensitief werken en met data ondersteund leren. De kracht van de SAR ligt in haar onafhankelijke rol en in de deskundigheid van de deelnemers voor wie ontwikkelen en implementeren het dagelijks werk is. Zij vertegenwoordigt geen instellingen en/of belangen, maar zal initiatieven die bijdragen aan het doel verbinden vanuit de overtuiging dat een lerend jeugdhulpstelsel alle kinderen ten goede komt en bijdraagt aan een gezonde maatschappelijke ontwikkeling.

In de SAR zitten mensen op grond van persoonlijke titel en gezag, die op het gebied van kennis en ervaringen met de (behandel)praktijk, wetenschappelijk onderzoek, opleidingen, onderwijs, netwerken enz. aan de slag zijn, die de wil hebben samen te werken en zich willen inzetten voor een fijne toekomst voor alle kinderen. En die de drive hebben gezamenlijk te willen leren en ontwikkelen. Bij een min of meer vaste kern van wetenschappers vanuit onder andere de psychologie, de pedagogiek, het onderwijs, de sociologie en de psychiatrie, zullen ook mensen aansluiten die deel uit maken van de netwerkstructuur (BENs) en de kennis-en brancheorganisaties of die op basis van thema’s of wederzijds verbinding kunnen bijdragen aan de gezamenlijke doelstelling.

De Hervormingsagenda is opgesteld en de uitvoering ervan in voorbereiding. Voordat de Hervormingsagenda door alle partijen werd vastgesteld, werd vorig jaar een kwartiermaker kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp aangesteld met als opdracht om binnen de context van de Hervormingsagenda een voorstel te doen voor een werkorganisatie voor kwaliteit en blijvend leren. Deze werkorganisatie is inmiddels van start. Een van de onderdelen zal een onafhankelijke adviesraad voor de jeugd zijn. Deze raad heeft een iets bredere scope dan de SAR. De SAR bouwt voort op een reeds in gang gezette netwerkstructuur van expertteams en bovenregionale expertisenetwerken, die zich buigt over ingewikkelde situaties.  We willen waar mogelijk juist eerder ingewikkelde situaties kunnen herkennen en voorkomen.

Tussen de werkorganisatie en de schakel-en adviesraad vindt afstemming plaats. Gezamenlijk werken we aan de doorgroei naar een onafhankelijke schakel-en adviesraad binnen de bredere leerbeweging zoals die door het netwerk Kwaliteit en Blijvend Leren wordt beoogd en ondersteund. 

Met de SAR bouwen we verder aan een netwerkinfrastructuur die al flink in de steigers staat. In samenwerking met de expertteams in de 42 jeugdhulpregio’s en de 8 bovenregionale expertisenetwerken werkt de SAR aan effectieve netwerkzorg bij complexe zorgsituaties, faciliteert en helpt ze zich verder te ontwikkelen en verstevigen. Dit doet de SAR door haar samenstelling: de bundeling van kennis en ervaringen met de (behandel)praktijk, wetenschappelijk onderzoek, opleidingen en onderwijs. Gaandeweg zullen we ook steeds meer leren over wat we stroomop beter kunnen doen en hoe we aan preventie kunnen doen en de samenleving kunnen versterken.

Geen ‘zoveelste’ nieuw initiatief, maar een logische stap in een fijnmazig netwerk dat nodig is om te zorgen dat álle kinderen in Nederland fijn kunnen opgroeien.  
Er zijn al voldoende instituties met een taak om de belangen van zorg-en onderwijsinstellingen, van professionals, van kinderen en jongeren, van ouders, te behartigen en het ontwikkelen van kennis te bevorderen. Aanvullend daarop buigt de SAR zich vooral over de vraag: hoe kunnen we zodanig met elkaar leren en ontwikkelen dat alle kinderen, ook kinderen in heel ingewikkelde situaties, fijn kunnen opgroeien in Nederland. En hoe kunnen we in verbinding met instituties en initiatieven beter worden in het eerder herkennen en erkennen van zulke situaties en ze ook voorkomen?