Over de SAR

Over de SAR

missie / visie

strategie

raadsleden

BENs en RETs

missie / visie

Missie

De missie van de schakel-en adviesraad is om eraan bij te dragen dat álle kinderen in Nederland fijn opgroeien. Dat is mogelijk en belangrijk. Voor kinderen en ouders, en voor onze samenleving. Misschien lukt dat niet vandaag of morgen, maar we zien het in de toekomst wél voor ons. En we zetten iedere dag stappen die dat doel dichterbij brengen.

Visie

Het streven dat kinderen en gezinnen, ook de meest kwetsbare, fijn kunnen opgroeien, vraagt verbondenheid tussen veel partijen die bereid zijn een rol en verantwoordelijkheid te nemen. It takes a village to raise a child.

We zien inhoudelijk veel mogelijkheden voor verbetering en ontwikkeling in het onderwijs en de hulp voor de meest kwetsbare kinderen. We zien dat deze mogelijkheden beter hanteerbaar gemaakt kunnen worden voor de praktijk. En we zien vanuit de praktijk(ervaringen) veel vragen voor onderzoek, opleidingen en beleid.

In het samenspel met regionale expertteams en bovenregionale expertisenetwerken willen we als landelijke schakel-en adviesraad het leren en ontwikkelen van professionals, van professionele onderwijs-en zorgteams, van professionele organisaties en netwerken die werkzaam zijn in de praktijk, de wetenschap en beleid van onderwijs en jeugdhulp, versterken. Hoe beter het veld wordt in versterken van het alledaagse leven en het verlenen van hulp, hoe minder schade ontstaat in het traject zelf en hoe groter de kans dat de complexiteit van vraagstukken in omvang afneemt. Op deze manier levert de raad een bijdrage aan een lerend jeugdhulpstelsel.

netwerkstrategie

De schakel-en adviesraad vormt het sluitstuk van een netwerk voor leren en ontwikkelen dat vormkrijgt rondom de kennis-en leerfuncties van het regionale expertteams en bovenregionale expertisenetwerken. Ze vormt een verbindende schakel die tot nu toe ontbrak.

Door het brede netwerk en de diversiteit aan perspectieven is de schakel-en adviesraad voor de jeugd in staat vraagstukken te agenderen, prioriteren, de achtergrond van een vraagstuk uit te pluizen en aan te geven wat zinvolle concrete vervolgstappen kunnen zijn. De schakel-en adviesraad schakelt en adviseert op thema’s die worden aangereikt vanuit de analyse van monitorgegevens van de regionale expertteams (RETs) en vanuit de patronen die een van de 8 bovenregionale expertisenetwerken (BENs) hieruit naar voren haalt. Ook andere thema’s hebben de aandacht van de schakel-en adviesraad.

raadsleden

Wie zijn de leden van de schakel-en adviesraad jeugd?

De kracht van de SAR ligt in haar onafhankelijke rol en in de deskundigheid van de deelnemers voor wie onderzoeken, ontwikkelen en uitvoeren het dagelijks werk is. Zij vertegenwoordigt geen instellingen en/of belangen, maar verbindt initiatieven die bijdragen aan het doel vanuit de overtuiging dat een lerend jeugdhulpstelsel alle kinderen in Nederland ten goede komt.

Anne-Laura van Harmelen

Benito Walker

Bram Orobio de Castro

Eva Mulder

Leonieke Boendermaker

Marc Vermeulen

Marloes Kleinjan

Peter Dijkshoorn

Ramón Lindauer

Xavier Moonen

Procesleiding

Het proces van verkenning, richting en inrichting van de schakel-en adviesraad wordt begeleid door:

Denise de Kant

Marit de Jong

Monika Scholten

overzicht BENs en RETs

De jeugdhulp kent 42 Regionale Expertteams (RETs) en 8 Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd (BENs). De RETs hebben als doel elk kind passende hulp te geven door met experts vastgelopen hulp te ondersteunen. Er zijn er 42, één in elke jeugdhulpregio. De BENs ondersteunen de RETs bij zeer complexe hulpvragen. De BENs zijn een lerend netwerk: ze leren voortdurend van de praktijk en delen hun kennis continu. Dat helpt bij het oplossen van individuele problemen, en ook de jeugdhulp als geheel wordt op deze manier steeds beter.

Direct naar bovenregionale expertisenetwerken

bovenregionale expertisenetwerken

Direct naar regionale expertteams

regionale expertteams